WIS-ANO5807 - เสาอากาศ Wi-Fi คลื่น 5GHz แบบรอบทิศทาง 360 องศา

THB250.00

เสาอากาศ Wi-Fi คลื่น 5GHz แบบรอบทิศทาง 360 องศา 7dBi

ชนิดขั้วต่อ : RP-SMA

ลักษณะการติดตั้ง : ภายนอก

จำนวน

Specific References

You might also like